Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (Digital Market Act) Düzenlemesi

Giriş

Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (Digital Markets Act, DMA)[1], Aralık 2020 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından bir yasa teklifi olarak yayınlanmakla beraber dijital sektördeki rekabet edilebilir ve adil pazarlara ilişkin hususları hedef alan bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Komisyonu ise bu tür bir düzenlemenin bazı büyük çevrimiçi platformların dijital pazarlarda dilimize “geçit bekçisi” olarak çevrilen “gatekeepers” olarak hareket ettiğini göz önünde bulundurarak daha güvenli bir dijital alan oluşturma, pazarın parçalanmasını önleme ve işletmeler için eşit şartlar oluşturma amaçlarına hizmet edebileceğini savunmaktadır. Dijital Piyasalar Yasası, temel olarak, GAFA olarak bilinen Google, Amazon, Facebook ve Apple gibi teknoloji devlerinin pazar gücü ve hakimiyetiyle ilgili endişeleri gidermeyi hedeflemektedir. 54 maddeden oluşan ve dijital sektörde rekabeti, yeniliği ve tüketici seçimini teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi kural getiren düzenleme, Dijital Hizmetler Yasası ile Avrupa dijital stratejisinin en önemli parçalarından biri haline gelmektedir. Dolayısıyla 1 Kasım 2022’de yürürlüğe giren ve Mayıs 20023’te uygulamaya başlanacak olan Dijital Piyasalar Yasası’nın getireceği yenilikler ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunları anlamak biz hukukçular için önem arz etmektedir. Bu yazımızda da Yasa hakkında temel bilgi ve kavramlar açıklanacak, düzenlemenin yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlar belirtilecek, şirketler ve bireyler üzerindeki olası etkileri irdelenecek ve karşılaşılabilecek hukuki sorunlar tartışılacaktır.

1. Dijital Piyasalar Yasası hakkında Temel Bilgi ve Kavramlar

            Giriş kısmında da kısaca belirtildiği üzere DMA, dijital pazarlarda rekabeti, hakkaniyeti ve yeniliği artırmak için önerilen bir düzenlemedir. DMA, önemli pazar gücüne sahip büyük dijital şirketler olan “geçit bekçisi” platformlarını düzenlemeyi amaçlamaktadır. DMA’nın geçit bekçileri için getirdiği düzenlemeleri incelemeden önce geçit bekçisi kavramından ne anlaşılması gerektiği açıklanmalıdır. DMA açısından bir geçit bekçisi, işletmeler ve tüketiciler arasındaki aracı rolü nedeniyle dijital ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bir şirketi ifade etmektedir. DMA, büyük bir çevrimiçi platformu geçit bekçisi olarak nitelendirmek için dar ve objektif kriterler oluşturmuştur. Bu da aslında DMA’nın büyük, sistematik çevrimiçi platformlarla ilgili olarak çözmeyi amaçladığı soruna iyi bir şekilde odaklanmasını sağlayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Yasa, bir bekçiyi aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlayan bir platformu, geçit bekçisi şirket olarak tanımlamaktadır. Buna göre bir şirket:

  • Güçlü bir ekonomik konuma, iç pazar üzerinde önemli bir etkiye sahip ve birden fazla Avrupa Birliği ülkesinde faaliyet gösteriyor ise,
  • Güçlü bir aracılık pozisyonuna sahip, yani geniş bir kullanıcı tabanını çok sayıda işletmeye bağlayan bir şirket ise,
  • Pazarda yerleşik ve dayanıklı bir konuma sahip olan veya olmak üzere olan bir şirket[2] ise

DMA kapsamında bir geçit bekçisi şirket olarak adlandırılmaktadır[3]. Yasa, geçit bekçilerinin rekabete aykırı uygulamalara girmemelerini veya rekabeti engellememelerini sağlamak için geçerli olan bir dizi kural ve yükümlülük getirmektedir. Diğer bir anlatımla DMA, birkaç dijital platformun elinde artan güç yoğunlaşmasından kaynaklanan sorunları ele almak için tasarlanmıştır. Avrupa Komisyonu, DMA’nın hükümlerine tâbi olacak yirminin üzerindeki platformları ek olarak paylaştığı “Dijital Piyasalar Yasası Etki Değerlendirmesi Destek Çalışması”[4] adlı yazısında listelemiştir. Bu tür platformlar, Alphabet, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Yahoo (Verizon), Twitter, Zalando, eBay, Spotify, Netflix, SAP, Slack, Schibsted, Vivendi, Booking Holdings Inc, Otto Group, Expedia, Salesforce gibi platformdır. Bu platformların dijital ekonomi üzerindeki etkileri yadsınamaz bir gerçek olmakla beraber yüksek düzeyde pazar güçleri, ağ etkileri ve verilere erişim üzerindeki kontrolleri, Avrupa Birliği’nin böyle bir listeyi hazırlamasının yegâne sebeplerini oluşturmaktadır.

DMA kapsamında geçit bekçileri, rekabete aykırı davranışlarında bulunmamalarını sağlamak için bir dizi yükümlülüğe tâbi olacaktır. Bu yükümlülükler Yasa’nın 5 ve 8. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Bu yükümlülüklerden dikkat çekenleri belirtilecek olursa, geçit bekçilerinin yapması ve yapmaması gerekenler olarak iki grupta incelemek mümkündür. İlk gruptaki yükümlülükler uyarınca, geçit bekçisi platformları, üçüncü şahısların belirli özel durumlarda geçit bekçilerinin kendi hizmetleriyle birlikte çalışmasına ve işletmelerin geçit bekçisi platformu kullanırken ürettikleri verilere erişmesine izin vermek zorunda kalacaktır. Geçit bekçisi platformları, platformlarında reklam veren şirketlere, reklam verenlerin ve yayıncıların, geçit bekçisi tarafından barındırılan reklamlarını kendi bağımsız doğrulamalarını gerçekleştirmeleri için gerekli araç ve bilgileri sağlamalıdır. Nihayet geçit bekçisi platformları, işletmelerin tekliflerini tanıtmasına ve müşterileriyle platformlarının dışında sözleşmeler yapmasına izin vermek durumunda olacaktır. Olumsuz yükümlülükler bakımından ise öncelikle, geçit bekçisi platformları, platformlarında üçüncü şahıslar tarafından sunulan benzer hizmetlere veya ürünlere kıyasla kendisi tarafından sunulan hizmet ve ürünleri kayıramayacaktır. Yine platformlar, tüketicilerin kendi platformları dışındaki işletmelerle bağlantı kurmasını ve kullanıcıların önceden yükledikleri herhangi bir yazılım veya uygulamayı kaldırmalarını artık engelleyemeyecektir. Son olarak geçit bekçisi platformları, etkin bir izin verilmeden, hedefli reklamcılık amacıyla, temel platform hizmeti dışındaki nihai kullanıcı, tüketicileri artık izleyemeyecektir[5].

 2. Dijital Piyasalar Yasası’nın Büyük Şirketler Üzerinde Etkisi

Daha önce de belirtildiği üzere, Dijital Piyasalar Yasası, Facebook, Twitter gibi büyük şirketler ve Avrupa Birliği pazarında geçit bekçisi olarak faaliyet gösteren diğer dijital platformlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. DMA kapsamında geçit bekçileri, işletmeler ve tüketiciler arasında aracı olarak hareket eden önemli pazar gücüne sahip şirketler olarak tanımlanmaktadır. Bu şirketler, rekabeti teşvik etmek ve tüm piyasa katılımcıları için eşit bir oyun alanı yaratmak üzere tasarlanmış bir dizi yeni yükümlülük ve kısıtlamaya tâbi olacaktır. DMA tarafından getirilen en önemli değişikliklerden biriyle beraber, geçit bekçilerinin rakiplere ve üçüncü taraf geliştiricilere verilere erişim sağlama zorunluluğudur. Bu durum, büyük miktarda kullanıcı verisine sahip olan Facebook ve Twitter gibi şirketler üzerinde önemli bir etki yaratacaktır. Bu verilere erişim sağlayarak, bu şirketlerin pazar hakimiyetlerini rakipleriyle paylaşmaları gerekecek ve bu da daha rekabetçi bir dijital pazara yol açabilecektir.

Buna ek olarak DMA, bir şirketin kendi ürün ya da hizmetlerini rakiplerinin ürün ya da hizmetlerinden daha fazla tanıtması anlamına gelen kendi kendine referans verme konusunda da yeni kurallar getirmektedir. DMA kapsamında, geçit bekçilerinin platformlarını kullanan tüm işletmelere eşit muamele sağlamaları gerekecek ve üçüncü taraf satıcılardan elde edilen verileri onlarla rekabet etmek için kullanmaları yasaklanacaktır. DMA tarafından getirilen bir diğer önemli değişiklik ise, geçit bekçilerinin hüküm ve koşullarında yapılacak değişiklikleri önceden bildirme zorunluluğudur. Bu husus, bu platformlara güvenen işletmelere stratejilerini ayarlamaları ve kendilerini herhangi bir olumsuz etkiye karşı korumaları için zaman tanıyacaktır.

Dolayısıyla DMA’nın Facebook, Twitter gibi büyük şirketler ve dijital pazardaki diğer bekçiler üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemeldir. Bu şirketlerin rekabeti teşvik etmek ve tüm piyasa katılımcıları için eşit bir oyun alanı yaratmak üzere tasarlanmış bir dizi yeni yükümlülük ve kısıtlamaya uymaları gerekecektir. Bu durum yasal ihtilaflara ve zorluklara yol açabilecek olsa da DMA’nın nihai amacı tüketicilere ve işletmelere fayda sağlayan adil ve rekabetçi bir dijital pazar yaratmaktır.

3. Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Dijital Piyasalar Yasası

            DMA, öncelikle dijital pazarlarda rekabeti teşvik etmeye ve bu pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler için eşit koşullar sağlamaya odaklanmıştır. Ancak DMA, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler de içermektedir.

            İlk olarak DMA, geçit bekçilerinin rakip ve üçüncü taraf olan geliştiriciler için verilere erişim sağlamasını gerektirmektedir. Bu, kullanıcı tercihleri ​​ve davranışlarına ilişkin verilerin yanı sıra üçüncü taraf satıcılar tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin bilgileri içermektedir. Geçit bekçisi, bu verileri güvenli ve standartlaştırılmış bir biçimde sağlamalı ve bu verilerin sağlanmasında ayrımcılık yapmamalıdır. Geçit bekçilerinin kişisel verilere AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi veri koruma yasalarına uygun bir şekilde erişim sağladıklarından emin olmaları gerekeceğinden, geçit bekçilerinin kullanıcı verilerini korumak için ek güvenlik önlemleri ve veri koruma tedbirleri uygulamasını gerektirebilecektir.

            Ayrıca DMA, geçit bekçilerinin şartlar ve koşullar ile bu şartlar ve koşullardaki herhangi bir değişiklik hakkında işletmeler ve kullanıcılar için kolayca erişilebilir ve anlaşılır bir şekilde açık ve şeffaf bilgiler sağlamasını gerektirmektedir. Bu, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin bilgileri de içermektedir. Dolayısıyla geçit bekçileri, gizlilik politikalarının ve hizmet şartlarının GDPR ve diğer veri koruma yasalarına uygun olmasını ve kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl toplanacağı, işleneceği ve kullanılacağı konusunda tam olarak bilgilendirilmesini sağlamak durumundadır.

Sonuç olarak, DMA’nın kişisel verilerin korunması üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamasına karşılık veri erişimi, şeffaflık ve birlikte çalışabilirlik konularındaki hükümlerinin kişisel verilerin korunması üzerinde dolaylı etkileri olabilecektir. Geçit bekçilerinin, bu hükümleri uygularken veri koruma yasalarına uyduklarından emin olmaları ve kullanıcı verilerini korumak için ek veri koruma önlemleri almaları gerekebilecektir.

4. Yasa’nın Bireylere Etkileri

            Dijital Piyasalar Yasası (DMA), temelde geçit bekçileri olarak adlandırılan büyük dijital platformların davranışını düzenlemeyi ve dijital pazarlarda rekabeti teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu itibarla, DMA, bireysel haklar veya yükümlülükler ortaya çıkarma anlamında bireyler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip değildir. Bununla birlikte, DMA’nın hükümleri bireyleri çeşitli şekillerde dolaylı olarak etkileyebilecektir.

İlk olarak, DMA’nın dijital pazarlarda rekabeti teşvik etmesi, tüketiciler için daha fazla seçenek ve daha düşük fiyatların yer alması ihtimalini gündeme getirmektedir. Bu, bireylerin bu düzenlemeden faydalanabileceği en büyük yeniliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci olarak, DMA’nın veri erişimi ve şeffaflığa ilişkin hükümleri, kişisel verilerin korunmasını teşvik ederek dolaylı olarak bireylere fayda sağlayabilecektir. Örneğin, geçit bekçilerinin, rakiplere ve üçüncü taraf geliştiricilere güvenli ve standartlaştırılmış bir biçimde verilere erişim sağlamaları gerekir. Bu, geçit bekçilerinin kullanıcı verilerini korumak için ek güvenlik önlemleri ve veri koruma tedbirleri uygulamasını zorunlu kılarak veri korumasını teşvik edebilecektir. Bu da şekilde kullanıcıların verileri de daha güvenli bir ortamda muhafaza edilmesi anlamına gelmektedir. Üçüncüsü, DMA’nın birlikte çalışabilirlik hükümleri, veri taşınabilirliğini ve kullanıcı seçimini teşvik ederek dolaylı olarak bireylerin avantajına bir uygulama oluşturmaktadır. Birlikte çalışabilirlik, bireylerin kişisel verilerini farklı hizmetler ve platformlar arasında kolayca aktarmalarına olanak tanıyarak kullanıcıların kişisel verileri üzerindeki denetimini artırmaktadır.

Sonuç olarak, DMA’nın bireyler üzerinde doğrudan bir etkisi olmasa da, hükümleri dijital pazarlarda rekabeti teşvik ederek, veri korumayı teşvik ederek ve kişisel veriler üzerinde kullanıcı seçimini ve kontrolünü artırarak dolaylı olarak bireylere bazı olumlu etkileri olabileceğini söylemek mümkündür.

5. Yasa’nın Türkiye Bakımından Getirdikleri

Dijital Piyasalar Kanunu, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de dijital piyasalarda faaliyet gösteren ve DMA hükümlerine tâbi geçit bekçileri ile rekabet eden şirketler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere sahip olabilecektir.

Düzenlemenin uygulanmasıyla beraber doğrudan bir etki olarak, dijital hizmetler sağlayan ve DMA kapsamında geçit bekçisi olarak nitelendirilen Türk şirketleri, şeffaflık yükümlülükleri, veri erişim gereksinimleri ve birlikte çalışabilirlik yükümlülükleri gibi uyumluluk gereksinimlerine tâbi olabilecektir. Bu gereklilikler, DMA hükümlerine uymak zorunda olan Türk şirketlerine ek maliyetler ve idari yükler getirebilecektir.

Düzenlemenin dolaylı bir etkisi olarak, DMA’nın hükümleri, dijital ürün veya hizmetlerini dağıtmak için geçit bekçilerine güvenen Türk şirketlerini etkileyebilecektir. Örneğin, bir Türk şirketi mobil uygulamasını dağıtmak için bir geçit bekçisine güveniyorsa, geçit bekçisinin dijital pazardaki davranışı Türk şirketinin uygulamasının görünürlüğünü ve erişilebilirliğini etkilemektedir. DMA’nın adil sıralama ve uygulama mağazalarına erişimle ilgili hükümleri, bu nedenle, müşterilerine ulaşmak için geçit bekçilerine güvenen Türk şirketlerinin başarısını dolaylı olarak değiştirebilecektir.

Ek olarak, DMA’nın veri erişimi ve şeffaflığa ilişkin hükümleri, dijital pazarlarda rekabeti ve yeniliği teşvik ederek dolaylı olarak Türk şirketlerine fayda sağlayabilir. Verilere erişim, Türk şirketlerinin geçit bekçileri tarafından sunulanlarla rekabet edebilecek yeni ürün ve hizmetler geliştirmesini mümkün kılarken birlikte çalışabilirlik, Türk şirketlerinin ürün ve hizmetlerini birden fazla platformda sunmasına ve daha geniş bir müşteri tabanına ulaşmasına olanak sağlayabilecektir.

6. Yasa’nın Uygulanmasından Kaynaklanabilecek Hukuki Uyuşmazlıklar

Dijital Piyasalar Yasası (DMA), Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren geçit bekçisi şirketler için birkaç yeni yasal yükümlülük getirmektedir. Sonuç olarak, bu şirketler ile düzenleyici otoriteler arasında olduğu kadar geçit bekçisi şirketler ile diğer piyasa oyuncuları arasında da ihtilafların çıkması muhtemeldir.

DMA kapsamında ortaya çıkabilecek bazı potansiyel yasal ihtilaflar şunları içerir:

  • Geçit bekçisi atama uyuşmazlıkları: Bir şirketi geçit bekçisi olarak belirleme süreci, DMA’da belirtilen bir dizi kritere dayanmaktadır. Ancak, belirli bir şirketin bu kriterleri karşılayıp karşılamadığı ve geçit bekçisi olarak atanması gerekip gerekmediği konusunda şirketler ve düzenleyici makamlar arasında anlaşmazlıklar doğabilir.
  • Hukuka uygunluk uyuşmazlıkları: Geçit bekçisi şirketleri, veri erişimi, şeffaflık ve birlikte çalışabilirlik ile ilgili yükümlülükler dahil olmak üzere DMA kapsamında bir dizi yeni yükümlülüğe tâbi olacaktır. Bir şirketin bu yükümlülükleri ihlal ettiği tespit edilmesi veya bu yükümlülüklerin yorumlanması hususlarda uyuşmazlıklar ortaya çıkabilecektir.
  • Erişim konusunda uyuşmazlıklar: DMA, geçit bekçisi şirketlerin uygulama mağazaları veya arama motorları gibi belirli hizmetlere veya platformlara erişim sağlamasını gerektirmektedir. Geçit bekçisi şirketler ile diğer piyasa oyuncuları arasında bu hizmetlere veya platformlara erişim konusunda uyuşmazlıkların çıkması mümkün gözükmektedir.
  • Yetkiyle ilgili uyuşmazlıklar: Geçit bekçisi şirketleri, Avrupa Birliği’nde yerleşik olmadıkları için DMA hükümlerine tâbi olmadıklarını iddia edebilirler. Bununla birlikte, DMA’nın hükümleri, coğrafi konumdan bağımsız olarak, AB pazarında faaliyet gösteren herhangi bir geçit bekçisi şirket için uygulama alanı bulacaktır.

DMA, bu ihtilafları ele almak için para cezaları, periyodik ceza ödemeleri ve elden çıkarma veya ayrıştırma gibi yapısal çözümler dahil olmak üzere bir dizi uygulama mekanizması kullanabilecektir. Ayrıca DMA, düzenlemenin uygulanması konusunda Avrupa Komisyonu’na rehberlik ve tavsiye sağlamak için yeni bir Dijital Pazarlar Danışma Komitesi kurmaktadır. Buna ek olarak, uyuşmazlıklar Avrupa Birliği’nin ulusal mahkemelerinde dava veya tahkim yoluyla çözülebilecektir.

Dijital Pazarlar Danışma Komitesi, Yasa’nın uygulanmasında Avrupa Komisyonu’na yardımcı olmak için DMA tarafından kurulan yeni bir organdır. Komite, geçit bekçisi şirketlerin belirlenmesi, rekabeti kısıtlayan veya tüketicilere zarar veren uygulamaların değerlendirilmesi ve bu uygulamaları ele almak için çarelerin getirilmesi dahil olmak üzere DMA’nın uygulanmasına ilişkin konularda Komisyona tavsiye ve rehberlik sağlayacaktır. Komite, Avrupa Komisyonu tarafından atanan ve dijital pazarlar, rekabet hukuku, tüketicinin korunması ve diğer ilgili alanlarda uzmanlığa sahip 25 üyeden oluşacaktır. Komite üyeleri bilgi, deneyim ve bağımsızlıklarına göre seçilecektir. Üyelerin DMA’nın uygulanması konusunda Avrupa Komisyonu’na tavsiye ve rehberlik sağlamak dışındaki temel görevleri, dijital pazarlar ve rekabet ile ilgili konularda çalışma ve analizler yapmak ve DMA’nın uygulanması ve dijital pazar üzerindeki etkisi hakkında görüş ve geri bildirim sağlamaktır.

Ancak Dijital Pazarlar Danışma Komitesi’nin, Mayıs 2023’te yapılması planlanan Dijital Piyasalar Yasası (DMA) yürürlüğe girdiğinde Avrupa Komisyonu tarafından kurulması beklenmektedir. DMA henüz uygulanmaya başlamadığı için Komite şu an itibariyle faaliyete geçmiş değildir.

Sonuç

Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası, Avrupa Birliği tarafından dijital piyasaları düzenlemek ve dijital platformlar arasında adil rekabeti sağlamak için önemli bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Yasa, rekabeti teşvik etmeyi ve tüm piyasa katılımcıları için eşit bir alan yaratmayı amaçlayan yeni bir düzenleyici çerçeve getirmektedir. DMA, özellikle dijital pazarda geçit bekçisi olarak faaliyet gösteren şirketler üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. AB’de faaliyet gösteren Türk şirketlerinin de DMA’dan etkilenmesi kaçınılmazdır.

Yasa, özellikle geçit bekçisinin tanımı ve teklifte belirtilen yükümlülüklerin ve kısıtlamaların yorumlanması konusunda hukuki ihtilaflara ve sorunlara yol açabilir. DMA’ya tâbi olan şirketler, Dijital Piyasalar Bölümü tarafından uygulanan para cezalarına veya düzeltici eylemlere AB mahkemeleri aracılığıyla itiraz etme hakkına sahip olacaktır. DMA, AB’de adil ve rekabetçi bir dijital pazar yaratma yolunda atılmış önemli bir adımdır ve önümüzdeki yıllarda nasıl uygulandığını ve uygulanacağını görmek son derece ilginç olacaktır.

Yazarın tüm Blog yazılarını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Av. Ali ERŞİN ve Av. Yasin BOZYEL’in “KVKK ve GDPR Bağlamında Açık Bankacılık “ isimli yazısını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Yazar: Av. Cihangir ALTUĞ TAŞ

Kaynakça

Aurelien Portuese, “The Digital Markets Act: A Triumph of Regulation Over Innovation”, ITIF, 1-16, 2022.
Avrupa Komisyonu, “Questions and Answers: Digital Markets Act: Ensuring fair and open digital markets”, Basın Köşesi, 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2349
Avrupa Komisyonu, Strateji ve Politika, “The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets”, 2022, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en.
Fabiana Di Porto, Tatjana Grote, Gabriele Volpi, Riccardo Invernizzi, “I See Somethıng You Don’t See: A Computational Analysis Of The Digital Services Act And The Digital Markets Act”, Stanford Computational Antitrust, C.1, 85-116, 2021.
Emine Develi Ayverdi, “Digital Markets Act (‘Dijital Piyasalar Kanunu’) Çeviri ve İncelemesi”, KHAS Hukuk Bülteni, 2022, https://hukukbulteni.khas.edu.tr/bulten/82.
Faik Metin Tiryaki, “AB Dijital Piyasalar Kanunu’nun Türkiye’ye etkileri”, Milliyet Gazetesi, 2023, https://www.milliyet.com.tr/milliyet-rekabet/ab-dijital-piyasalar-kanununun-turkiyeye-etkileri-6906847.
Guoda Azguridienė, “Digital Market Act: Competition, Property, Innovation And User Interests”, ECIPE, 2022, https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/02/Paper-On-Digital-Market-Act_LFMI-2021-12-14.pdf.
Matthias Bauer, Fredrik Erixon, Oscar Guinea, Erik van der Marel, Vanika Sharma, “The EU Digital Markets Act: Assessing the Quality of Regulation”, ECIPE Policy Brief, 1-31, 2022.

[1] Yasa metni için bkz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1925&from=EN

[2] Şirketin yukarıdaki iki kriteri son üç mali yılın her birinde karşılaması durumunda zaman içinde istikrarlı olduğu anlamına geleceği belirtilmektedir.

[3] Avrupa Komisyonu, Strateji ve Politika, “The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets”, yazının tamamı için bkz. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en

[4] Çalışma metni için bkz. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2a69fd2a-3e8a-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en

[5] Avrupa Komisyonu, “The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets”.