Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (Etbis) Kaydı Zorunlu Siteler ve Uygulamalarda Kullanım Prosedürü

Konuk Yazar: Av. Begüm GÜREL (LL.M.)

ÖZET

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), internet alışverişlerinde e-ticaret işlemlerini kayıt altına almayı, e-ticaret verilerini toplamayı ve doğru e-ticaret politikaları üretmeyi amaçlayan bir platformdur. Ülkemizde ki e-ticaret sisteminde Ağustos 2017 tarihinden itibaren bulunan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, satıcılara ve tüketicilere yeni bir kontrol alanı sunmak için oluşturulmuştur. E-ticaret istatistikleri toplanması ve internet üzerinden yapılan kayıt dışılığın önlenmesi gibi amaçları içeren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi  sayesinde e-ticaret firmaları hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olmaktadır.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’in yürürlüğe girmesiyle daha evvel bir internet sitesi vasıtasıyla rahatlıkla elektronik yolla ticaret yapabilen işletmeler, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne kayıt olmak suretiyle artık daha dar ve güvenli bir alanda ve daha fazla yükümlülük altında bu iştigallerini sürdüreceklerdir. Dolayısıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, sisteme kayıt olan firmalara bir takım yükümlülükler getirmiştir. Bu bağlamda belirli şartları taşıyan elektronik ticaret işletmeleri için öngörülen birtakım yükümlülükler, anılan işletmelerin daha kapsamlı düzenlemeler yapmasını ve en önemlisi, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) adı verilen bir elektronik sisteme kayıtlı bulunmasını ve yine birtakım bildirim yükümlülüklerine uymasını gerektirmektedir. 

Ayrıca, Elektronik Ticaret Bilgi Sisteminin Tebliği hükümleri; münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara ve abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna uygulanmamaktadır.

Anahtar Kelimeler : ETBİS, E-Ticaret, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ

ABSTRACT

Electronic Commerce Information System (ETBIS) is a platform that aims to record e-commerce transactions in internet shopping, collect e-commerce data and produce correct e-commerce policies. The Electronic Commerce Information System (ETBIS), which has been in the e-commerce system in our country since August 2017, was created to offer a new control area to sellers and consumers. Thanks to the Electronic Commerce Information System, which also includes purposes such as collecting e-commerce statistics and preventing informality over the internet, it is possible to have information about e-commerce companies.

With the entry into force of the Communiqué on the Electronic Commerce Information System and Notification Obligations, businesses that could easily trade electronically via a website before, by registering with the Electronic Trade Information System, are now in a narrower and safer area and in a more secure environment. they will continue their occupations under more obligations. Therefore, the Electronic Trade Information System has brought some obligations to the companies registered in the system. For this reason, certain obligations envisaged for electronic commerce businesses that meet certain conditions require that the said businesses make more comprehensive regulations and most importantly, to be registered in an electronic system (ETBIS) called the Electronic Trade Information System and to comply with some notification obligations.

In addition, the provisions of the Electronic Commerce Information System  Communiqué; It does not apply to service providers and intermediary service providers that conclude contracts exclusively with electronic mail, phone calls, text messages or similar individual communication tools that allow direct communication in electronic media, and to the common public electronic platform where public services are offered from a single point for subscription agreements.

Keywords: ETBIS, E-Commerce, Electronic Trade Information System (ETBIS) and Notification Obligations

GİRİŞ

Globalleşen dünya ekonomisinin ve tüm alanlarımıza kadar gelen internet erişiminin satıcılara ve kullanıcılara sunduğu en büyük yeniliklerden ve hizmetlerden biri olan elektronik ticaret, 11.08.2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” ile yeni bir kontrol alanına sahip olmuştur. Bu şekilde hemen hemen her alanda olduğu gibi, e-ticaret alanında da bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Böylece Ticaret Bakanlığı tarafından sürecin kontrol edilebilmesi, bilgilerin toplanarak istatistiki verilere dönüştürülmesi ve bir yandan da tüketicilerin güvenliğinin sağlanması adına Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) adı verilen bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem ile birlikte e-ticaret  faaliyetleri içerisinde bulunan işletmelerin kayıt olması ve kendilerinden istenen bilgileri sağlaması zorunlu hale getirilmiştir

E-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hazırlanarak 11/08/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi oluşturularak 04/12/2017 tarihi itibarıyle hizmet vermeye başlamıştır.Böylece söz konusu platformun hizmet vermeye başlamasıyla birlikte artık, elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcıların, faaliyetlerine başlamadan önce e-Devlet uygulaması üzerinden Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kayıt olması ve bildirimde bulunması gerekmektedir.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne kayıt olmak için, gerçek veya tüzel kişi tacirlerin MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârların ise, T.C Kimlik numarası ve vergi kimlik numarası ile elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı bilgilerini ilgili alana girmeleri gerekmektedir. Bu sayede, e-ticaret yaptığını bildiren firmalar platforma kayıtlı hale gelerek, e-ticaret firmalarının ulaşılabilir olmasına imkân sağlanacak ve böylece kayıt dışılığın önüne geçilmiş olacaktır.

1. ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ (ETBİS) KAVRAMI

1.1. Genel Olarak

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi veya diğer adıyla ETBİS, Elektronik Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Teblig mevzuatının 4. maddesinde, “hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan bilgi sistemi” olarak tanımlanmıştır.[1]Bu kapsamda Elektronik Ticaret bilgi sistemi, internet alışverişlerinde tüketiciyi korumak ve e-ticaret işlemlerini kayıt altına almak amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan bir platformdur. Bu şekilde internetten alışveriş yapan tüketicileri korumak ve elektronik ortamda satış yapan kurumları kayıt altına almak için 11.08. 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkındaki Tebliğ ülkemizde, 01.12. 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu tebliğin amacı mevzuatın ilgili maddesinde de belirtildiği üzere, elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.[2]

Öte yandan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Tebliği‘nin 2. Maddesinde, “ Bu tebliğ, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bu Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirim yükümlülüklerini kapsar.” şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla Elektronik Ticaret bilgi sistemi, öncelikle e- ticaret verilerinin toplanmasını sağlayarak akabinde bu verilerin işlenmesi ile internet üzerinden yürütülen ticari faaliyetlere yönelik istatistiki bilgileri oluşturmaktadır. Bu şekilde oluşturulan istatistikler düzenli aralıklarla paylaşılmakta olup, ayrıca bunlardan hareketle e- ticaret stratejisinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Ezcümle Elektronik Ticaret bilgi sistemi, kayıt tutmayı ve isabetli stratejiler üretmeyi hedefleyen bir platform olmaktadır. Bu platform aynı zamanda internet üzerinden alışveriş yapan tüketicileri de çeşitli olumsuzluklara karşı korumaktadır.

Ayrıca yine tebliğin 2. maddesinde tebliğ hükümlerinin, “münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj ve elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren  benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara ve abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik formuna[3] uygulanmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla e-mail, telefon araması, kısa mesaj ve elektronik ortamda doğrudan iletişime geçmeye yarayan ya da benzeri yollarla bireysel iletişim araçları aracılığı ile yapılan sözleşmelerdeki hizmetleri sağlayan işletmeler ve aracı hizmet sağlayıcıları haricinde kalan fakat internet üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasına ve sipariş verilmesini sağlayan firmalar söz konusu tebliğ kapsamındadır. Başka bir ifadeyle, bir telefon operatörünün müşteriyi aramasıyla, sunmuş olduğu kampanya tebliğ kapsamına dahil olmamakta, fakat, internet sitesi üzerinden alışveriş yapılan bir marka tebliğ kapsamında değerlendirilmektedir.[4]

1.2. Elektronik Ticaret Bilgi Sisteminin (Etbis) Kanuni Dayanağı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun‘un 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde elektronik ticaretin hukuki altyapısı hazırlanmış ve bu alandaki ilk düzenleme yapılmıştır. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) de tebliğin 3. Maddesinde “ Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”[5] Şeklinde belirtildiği üzere,Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 11. maddesinin Ek 3. fıkrasına dayandırılmaktadır. Söz konusu fıkrada, “Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişiler, elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından istenilen bilgileri Bakanlıkça oluşturulan sisteme bildirir.” ifadesi yer almaktadır.

Yine ilgili kanununa istinaden 15/07/2015 tarihinde “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ve 26/08/2015 tarihinde “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Böylelikle anılan mevzuat ile birlikte elektronik ortamda gerçekleştirilen mal ya da hizmetlere ilişkin internet üzerinden yapılan sözleşme ve siparişler, ticari iletişim ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken kurallar ve e-ticaret işletmelerine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.[6]

2. ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİNE (ETBİS) KAYIT

İnternetten alışveriş yapan tüketicileri korumak ve elektronik ortamda satış yapan firmaları kayıt altına almak maksadıyla 11/08/2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamış ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) olarak adlandırılan bu platform üzerine, tüm e-ticaret firmalarının kayıt yaptırması bu tebliğ ile zorunlu hale getirilmiştir. Böylece internet üzerinden mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını ya da sipariş verilmesini sağlayan e-ticaret firmalarının bu platforma kayıt yaptırarak, firmalarını Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi platformunda göstermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda Tebliğin 5. Maddesinde hizmet sağlayıcı olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişilerin faaliyete başlamadan önce Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kaydı zorunlu olmaktadır. Tebliğin ilgili maddesinde belirtilen;

– Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar. (Kendi e-ticaret sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla satış yapmakta olan işletmeler)

Aracı hizmet sağlayıcılar. (E-ticaret pazaryerleri)

Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcıların,(Etsy.com gibi ve sair yurtdışı e-ticaret pazaryerlerinde satış yapan işletmeler)[7] kayıt zorunluluğu bulunmaktadır

Yine tebliğin 5. Maddesinin 2. fıkrasında hizmet sağlayıcı olarak gerçek ya da tüzel kişi tacirlerin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kaydı için gerekli olan bilgiler ve belgeler düzenlemiştir. Gerçek veya tüzel kişi tacirler  için bu bilgi ve belgeler; “MERSİS numarası, Vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası, Esnaf sanatkarlar için ESBİS kaydı” olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kayıt olabilmek için sadece şahıs şirketi olmak yeterli olmayıp,  aynı zamanda MERSİS numarası alabilmek için faaliyet gösterilen ilin Ticaret Odasına kayıt olmak gerekmektedir. Ayrıca esnaf veya sanatkar olanların ise, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kayıt olmadan önce Esnaf Ve Sanatkar Bilgi Sistemine (ESBİS) kayıt yaptırmaları gerekmektedir.[8]Bu şekilde, Elektronik Ticaret Bilgi Sisteminekayıt olmak için hiçbir ücret ödemesi yapılmamakta ve tüm işlemlerin www.eticaret.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir.[9]

Öte yandan Tebliğin 6. maddesinde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kayıt olurken; kayıt olunan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kendilerine ilişkin olarak belirtilen hususlarda bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirimler;

a) Tebligata elverişli KEP adresi.

 b) Elektronik ticaretin türü.

c) Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.

 ç) Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.

d) Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.

e) Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.

 f) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.

g) Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri.

ğ) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.

h) Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.

ı) Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.

i) Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.

j) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgilelerdir.[10]

Bu kapsamda Tebliğin 6. Maddesinin j bendinde belirtildiği üzere, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kayıt olurken; söz konusu Bakanlığa bildirilmesi gereken bilgiler e-ticaret.gov.tr adresi üzerinde yer alan form ile birlikte verilmektedir. Bu çerçevede Bakanlık tarafından istenen bilgiler ise;

-Firma bilgileri ve işletme unvanı gibi genel bilgiler,

-Faaliyet gösterilen sektör ve satışı gerçekleştirilecek mal ya da hizmet türleri,

-Ödeme ve ticaret türü,

-KEP adresi (Bu kayıtlı e-posta adresini PTT şubelerinden almanız mümkün),

-İyzico, PayTR ya da iPara gibi anlaşmalı elektronik ödeme firmaları,

-Anlaşmalı kargo ya da lojistik firması,

-Kullanılan e-ticaret yazılımı ya da altyapı sağlayıcısı bilgileri,

-Yurt içinde ve yurt dışında çalışılan bankalar,

-Müşterilerin kişisel bilgilerinin tutulduğu veri tabanının lokasyonu,

-Eğer varsa ofis, depo ya da üretim merkezlerinin adresleri,

-İşlem hacmi gibi e-ihracat bilgileri,

-Kare kod ile site doğrulama şeklindeki bilgilerdir.[11]

3. ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİNE (ETBİS) KAYIT OLMA ZORUNLULUĞU BULUNMAYANLAR

Elektronik ticaret bilgi sistemine; sosyal medya siteleri üzerinden satış yapanların, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümlerinin 2. Maddesinde belirtildiği üzere, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların, ve site üzerinden gerçekleşen satışlar yüz yüze ve telefon görüşmesi veya e-posta vasıtasıyla yapılıyorsa Elektronik ticaret bilgi sistemine kayıt yükümlülüğün bulunmamaktadır.

Ayrıca Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine ilişkin yapılan düzenleme, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıları kapsamakta olup,  internet üzerinde sözleşme veya satış yapılmıyorsa Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödeme ve elektronik para kuruluşlarının aylık bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.[12]

4. ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİNE (ETBİS) KAYIT İŞLEMLERİ

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne kayıt olacak ya da bildirimde bulunacak gerçek kişilerin bildirimleri kendileri veya yetkili temsilcileri; tüzel kişilerin bildirimleri ise yetkili temsilcileri tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kaydolacak ve bildirimde bulunacak gerçek kişi veya tüzel kişi tacirler için MERSİS ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkarlar için ise, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının, elektronik ticaret ya da aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adının bilinmesi gerekmektedir.

Tüm bu bilgilerin ardından internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan firmaların ‘eticaret.gov.tr’ adresinden kayıt işlemelerini tamamlamaları mümkün olmaktadır. Kayıt işlemleri için izlenecek adımlar şu şekildedir;

1. Öncelikle kayıt işlemi için e-ticaret.gov.tr adresine girilmeli ve sonra Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) giriş ekranına tıklanması gereklidir.

2. E-devlet kapısı ekranından, şirket yetkilisi ya da bildirim yükümlüsü gerçek kişi/temsilcisi tarafından ‘T.C. kimlik numarası’ ve ‘e-devlet şifresi’ ile sisteme giriş sağlanmalıdır.

3. Daha öncesinde girilen bilgiler varsa mutlaka gözükecek olup, yeni kayıt açmak için ‘Yeni kayıt ekle’ denildikten sonra şirket bilgilerin girilmesi ile ‘Detay Gör’ seçeneği seçilerek kayıt işlemlerine devam edilmelidir.

4.Devamındaaçılan ekrandan ‘Hizmet Sağlayıcı’ seçilerek ‘Yeni kayıt ekle’ ile ilerlenmeli burada internet sitesinin adresi, mobil uygulamanın adı ve hizmet sağlayıcı bilgilerinin girişinin yapılması gerekmektedir.

5.Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, işletme adı, MERSİS ve vergi numaraları yeni açılan bölüme girilmelidir. Yurt dışına satışların olması halinde ‘Sınır Ötesi e-ticaret Satışı’ kutucuğunun işaretlenmesi gerekmekte, sınır ötesi e-ticaret faaliyetinde bulunulması halinde ise ülke ve ödeme yöntemi bazında yıllık ticaret hacmi belirtilmelidir. Bu şekilde bilgilerin girişi yapıldıktan sonra sayfanın sol tarafında kırmızı ünlem işaretli bölümlerinin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Aynı zamanda yine bu çerçeve de, e-ticaret sitesi üzerinden satılan mal ve hizmetler ile ilgili bilgilerin girişi, sıfır veya ikinci el ürün satılıp satılmadığı, ayrıca fiziksel bir mağazanın bulunup bulunmadığı, B2B, B2C, C2C veya B2G ve sair iş modellerinden hangisi ile çalışıldığı, ödeme yöntemlerinin belirtilmesi, kayıtlı elektronik posta bilgilerinin girilmesi ödeme/elektronik para kuruluşu olarak çalışılan kurumların belirtilmesi, birden fazla ödeme sistemi ile çalışılıyorsa, bu kurumların ayrı ayrı eklenmesi, çalışılan kargo firmalarının üye işyeri numarası ile belirtilmesi, e-ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgilerin girilmesi, çalışılan yurtiçi ve yurtdışı bankaların eklenmesi, kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanının bulunduğu ülke ve şehir bilgilerinin girilmesi, depolar ve üretim yerleri bilgilerinin girişi gerekmektedir. Bu şekilde platform üzerinden belirtilen adımların girilmesinin  ardından ‘Kabul Et ve Onayla’ seçeneği tıklanarak işlemler onaylanacak ve artık kayıt işleminin onaylanması için bekleme aşamasına geçilecektir.[13] Başka bir ifadeyle izlenen tüm bu aşamadan sonra kayıt işleminin ilgili kurum tarafından incelenmesi ve onaylanması için bekleme süresi başlamaktadır.

5. ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİNE KAYIT OLMAMANIN CEZASI

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde ki düzenleme ile 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.[14]

SONUÇ

E-ticaret faaliyet ve işlemlerinin erişilebilir hale getirilmesi ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi maksadıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hazırlanarak 11.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sistem ile birlikte e-ticaret faaliyetleri içerisinde bulunan firmaların kayıt olması ve kendilerinden istenen bilgileri sağlaması zorunlu hale getirilmiştir.

Öte yandan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı tarafından birden fazla işlev için hayata geçirilen bir platform olup, söz konusu platform  e-ticaret işlemlerini kayıt altına almak ve internet alışverişlerinde tüketici güvenliğini sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. Böylece e-ticaret’te güvenlik hedefi doğrultusunda işletmeler kayıt altına alınarak firma temsilcileri de korunmuş ve firmaların gidişatının izlenebilmesi için gerekli istatistiklerin kolayca temin edilmesinin önüde açılmıştır.

Böylelikle ülkemizde faaliyet gösteren e-ticaret temsilcileri Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıt olmanın ardından artık Bakanlıkça denetlenebilir ve faaliyetleri izlenebilir hale gelmiştir. Dolayısıyla kayıt dışılığı önleyen bu çalışma ile hem tüketicilere yapılan mal ya da ürün satışı için gerekli güvenlik sağlanmış hem de firmaların sağlıklı bir şekilde büyümesi desteklenmiştir.

Av. Begüm GÜREL’in 4. Sayı’mızda çıkan “Unutulma Hakkının Yasal Dayanağı” isimli yazısını okumak için bağlantıya tıklayınız.

E-Ticaret Hukuku alanındaki tüm Blog yazılarımızı bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Konuk Yazar: Av. Begüm GÜREL (LL.M.)

Kaynaklar

 1.Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğhttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170811-7.htm

2.Elektronik Ticaret Sitelerinin ETBİS’e Kayıt Zorunluluğu,https://www.parasut.com/blog/elektronik-ticaret-sitelerinin-etbise-kayit-zorunlulugu

3.İnternet Üzerinden Satış Yapacaklar ETBİS’e Kaydolmalı Mıdır?  https://www.muhasebenews.com/internet-uzerinden-satis-yapacaklar-etbise-kaydolmali-midir/

 4.ETBİS Kayıt Nasıl Yapılır? Kimler Kayıt Olmalıdır? https://www.siteyapicieticaret.com/etbis-kayit-nasil-yapilir/,

5.ETBİS  (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) Nedir?, https://blog.globalnet.com.tr/etbis-elektronik-ticaret-bilgi-sistemi-nedir/,Erişim Tarihi (07/05/2022)

6.ÇAVUŞ Abdullah, Etbis (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) Nedir?, https://muhasebebilenler.com/etbis-elektronik-ticaret-bilgi-sistemi-nedir/


[1]Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğmadde 4., https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170811-7.htm

[2] Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ, a.g.e.,  madde 1.

[3] Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ, a.g.e., madde 2.

[4]Elektronik Ticaret Sitelerinin ETBİS’e Kayıt Zorunluluğu,https://www.parasut.com/blog/elektronik-ticaret-sitelerinin-etbise-kayit-zorunlulugu,Erişim Tarihi (07/12/2022)

[5] Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ, a.g.e., madde 3.

[6]İnternet Üzerinden Satış Yapacaklar ETBİS’e Kaydolmalı Mıdır?  https://www.muhasebenews.com/internet-uzerinden-satis-yapacaklar-etbise-kaydolmali-midir/ , Erişim Tarihi (07/12/2022)

[7] ETBİS Kayıt Nasıl Yapılır? Kimler Kayıt Olmalıdır?https://www.siteyapicieticaret.com/etbis-kayit-nasil-yapilir/, Erişim Tarihi (07/12/2022)

[8] https://www.siteyapicieticaret.com/etbis-kayit-nasil-yapilir/

[9]ETBİS  (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) Nedir?, https://blog.globalnet.com.tr/etbis-elektronik-ticaret-bilgi-sistemi-nedir/,Erişim Tarihi (07/12/2022)

[10]Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ , a.g.e, madde 6.

[11]https://www.parasut.com/blog/elektronik-ticaret-sitelerinin-etbise-kayit-zorunlulugu

[12]Abdullah ÇAVUŞ, Etbis (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) Nedir?, https://muhasebebilenler.com/etbis-elektronik-ticaret-bilgi-sistemi-nedir/ Erişim Tarihi (09/12/2022)

[13]https://www.parasut.com/blog/elektronik-ticaret-sitelerinin-etbise-kayit-zorunlulugu

[14] https://blog.globalnet.com.tr/etbis-elektronik-ticaret-bilgi-sistemi-nedir/