İnternette Telif Hakkını Koruma Yöntemleri Ve Özellikleri

İnternet ve Telif Hakları

İnternet, IP protokolüne dayalı, gönüllü olarak birbirine bağlı bilgisayar ağlarından oluşan dünya çapında bir sistemdir.

Dijitalleştirilmiş bilgilerin meskeni olan tek bir bilgi ortamı oluşturan İnternet, World Wide Web’in (eng. World Wide Web) fiziksel temeli olarak hizmet eder.

İnternet her geçen gün daha fazla fırsat sunuyor: yeni radyo istasyonları açılıyor, çevrimiçi televizyon oluşturuluyor, benzersiz arşivler oluşturuluyor, yeni müzikal fikirler uygulanıyor vb. 

İnternetle ilgili telif hakkı, veri aktarım protokolleri aracılığıyla fikri mülkiyetin (esas olarak telif hakkı) oluşturulması ve iletilmesine ilişkin yasal ilişkileri düzenleyen nispeten yeni bir medeni hukuk alt dalıdır. 

Dünyanın herhangi bir yerinde internetin kullanımını engelleyebilecek herhangi bir devlet sınırı bulunmamaktadır [1, s. 124].

Devletin internet üzerindeki yargı yetkisine gelince, Kemraj S.A. bu konudaki görüşünü doğru bir şekilde ifade etti: öncelikle bölgesel ilkeden. İnternet kullanımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişkiler, çoğu zaman karmaşıklıkları ve yabancı bir unsurun yükü nedeniyle herhangi bir bölgeye ve dolayısıyla herhangi bir yasal düzene bağlanması imkansızdır.

İnternette sübjektif telif haklarının korunması, usule ilişkin hakların korunmasında, yani yargı meselelerinde büyük zorluklara neden olur. A.N. Ivlev’e göre, kararın fiilen uygulanacağı eyalette dava açılmalıdır. Çoğu durumda bu, bilgileri içeren sunucunun fiziksel olarak bulunduğu ülkedir [2, s. on dört].

Malakhov S.V. İnternetteki medeni hukuk ilişkilerinin aşağıdaki özelliklerini vurgular: 1) Alışılmadık bir ön koşulun varlığı (denekler yalnızca küresel ağa gerekli erişimi olan İnternet kullanıcıları olabilir); 2) Sanallık (yalnızca yapay olarak oluşturulmuş ve sürdürülen bir ağda yazılım ve donanım kullanıldığında mevcuttur); 3) Yasal düzenleme için etkili bir mekanizmanın olmamasını gerektirebilecek fiziksel sınırlarla tanımlanmayan bir alanda mevcudiyet.

N. A. Dmitrik’e göre, İnternet aşağıdaki belirli özelliklere sahiptir: 1) Tarafların konumunun belirsizliği, bu da ilgili yasada ve ayrıca yükümlülüklerin fiilen yerine getirilmesinde olası sorunlara neden olur; 2) Ağdaki ilişkilerde katılımcıları tanımlamanın karmaşıklığı; 3) Ağ katılımcıları arasındaki ilişkilerin bilgi sağlayıcılarla olan ilişkilere bağımlılığı; 4) Ağdaki iş akışının özel yazılım ve donanım kullanımını gerektiren elektronik doğası [3, s. 7].

İnternetteki yazarların öznel hakları, belki de çoğu zaman ihlal edilmektedir. Bu fenomen o kadar boyutlara ulaştı ki, birincisi, küresel bilgi alanındaki telif hakkı koruması sorunu uzun zamandır en önemli sorunlardan biri haline geldi ve ikincisi, telif hakkı kavramını yeniden gözden geçirme zamanından giderek daha fazla bahsediyorlar.

İnternetteki telif hakkı ihlalinin özü aynıdır ve ihlale karşı korunması, hukuk davası çerçevesinde mahkeme de dahil olmak üzere ulusal mevzuatın öngördüğü yöntemlerle gerçekleştirilir.

Tek fark, kopyalama kolaylığı ve telif hakkı nesnelerinin İnternet üzerindeki soyut doğası, telif hakkı ihlallerine ilişkin kanıt sağlama sorununun bu kadar kolay çözülmesine izin vermemesidir. 

İnternet Sağlayıcıları

Bir alan adı sadece bir kişiselleştirme aracı olarak değil, aynı zamanda bir telif hakkı nesnesi olarak kabul edilir.  [4, s. 111].

Birkaç sağlayıcı türü (grup) vardır. Her şeyden önce, bunlar erişim sağlayıcılarıdır. Bu sağlayıcının yardımıyla, kullanıcılar İnternet’e erişebilir. 

İkincisi içerik sağlayıcılardır. İnternette çeşitli eserler (çoğunlukla müzikal) yayınlayan kuruluşlardır. İçerik sağlayıcının çalışmayı kullanma hakları yoksa, otomatik olarak yazarın veya telif hakkı sahibinin telif hakkını ihlal eden kişi olarak kabul edilir. 

Üçüncü tür sağlayıcılar, barındırma sağlayıcılarıdır. Diğer kişilerin içeriğini kendi veya kiralık teknik tabanlarında depolarlar. Barındırıcı sağlayıcılar, ihlal edilmiş veya ihlal edilmiş telif hakkı nesnelerinin bulunduğu kaynaklara erişimi yasaklayabilir (ancak bu onların doğrudan sorumluluğu değildir). Web sitesi internetin ayrılmaz bir parçası olarak belirtilmelidir. Web sitesi bir veri tabanıdır, yani karma bir çalışma olarak da değerlendirilebilir.

Naumov V.B. net bir tanım olmamasına rağmen, bir web sitesinin oluşturulmasına ve daha sonra kaynaklarının kullanımına ilişkin yasal düzenlemenin medeni hukuk alanına ait olduğu ve Medeni Kanun normlarına göre düzenlenmesi gerektiği söylenebilir.

İnternet Telif Hakkı İhlal Türleri

İnternet Yasal Uyuşmazlıkları, ABD mahkemelerinin web sitesi yapıcılarını, yasa dışı olarak yayınlanan ve/veya İnternet aracılığıyla dağıtılan eserlerin yazarlarının (eğer dava edilmişse) başlıca ihlalcileri olarak değerlendirdiğini göstermektedir. 

Napster davası ilgi çekicidir. Amerikan Kayıt Şirketleri Derneği, Napster eşler arası (dosya paylaşım) ağının yöneticilerine San Francisco Bölge Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, sanatçıların ve plak şirketlerinin telif haklarını ihlal eden yasa dışı faaliyetleri durdurarak davayı onadı ve ayrıca www.napster.com web sitesinin sahibi ve yöneticisi Shawn Fanning’den büyük bir para cezasının geri alınmasına karar verdi.

İntihal ve izinsiz kopyalama (korsanlık), en yaygın öznel telif hakkı ihlali türleridir. Bu tür sübjektif telif hakları ihlalleri, hem yazarların kendisine, hak sahiplerine hem de devlete ve topluma büyük zararlar vermektedir. 

Son teknolojik gelişmeler korsanlığı yaygınlaştırdı ve telif hakkının temellerini tehdit etti. Entelektüel faaliyetin sonuçlarını halka ulaştırma alanındaki yeni teknolojiler toplum için faydalıdır, ancak diğer yandan korsanlığın yayılmasına da katkıda bulunur. Bu çalışmadan, yeni teknolojilerin yıldırım hızıyla gelişmesi nedeniyle korsanlıkla mücadelenin daha zor olacağını, tüketicilerin korsan ürünler satın alarak genel olarak korsanlığın gelişmesine katkıda bulunduğunu görüyoruz. Olumsuz bir olgu olarak, korsanların kendileri dışında herkes korsanlıktan muzdariptir. Bunlar yazarlar, distribütörler, tüketiciler, hükümettir. [5, s. 267].

İntihal ile ilgili olarak, pratikte “intihal” gerçeğini kanıtlamanın çok zor olduğuna dikkat edilmelidir, çünkü sübjektif telif haklarının bu ihlaline ilişkin sorumluluk dışında herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 

Almanya’da Dietz Matias, V. Noe, Hein Helmut-Gunter, Marwitz Mohring, Michaelis Robert, Kastner Klaus ve diğerleri gibi bilim adamları intihal araştırmasıyla uğraşıyorlardı. Isupova I.V.’ye göre, tüm Alman yazarlar intihalden bahsettiğimiz konusunda hemfikir.

İntihal, bir eserin sahiplenilmesi ile değil, bu eserle ilgili olarak öncelikle mülkiyet dışı nitelikteki hakların ihlali ile ilişkilendirilir, eser sahibinin eser sahibi olarak anılma hakkı ihlal edildiğinden, yani telif hakkı ihlal edilmiştir. 

Bir edebî eserde bir fikri benimseyen ve onu ilk ortaya koyan kişi tecavüzcü sayılmaz, çünkü eserin içeriği korunmaz. 

Sübjektif telif haklarının korunması ve korunması birbiriyle iç içe fakat farklı anlayışlara sahip kavramlardır. Sübjektif telif hakkının korunması sürekli olarak yürütülür ve uygulanmasını sağlamanın yanı sıra ihlalini önlemeyi amaçlar ve koruma ancak bu hakkın ihlal edilmesi durumunda devreye girer.

Böylece, sübjektif telif haklarının korunmasının, ihlal edilen bir hakkı geri kazanmayı ve bu hak ihlalinden kaynaklanan zararı tazmin etmeyi amaçlayan hem maddi hem de usuli nitelikte bir dizi önlem olduğu sonucuna varıyoruz.

Sübjektif telif hakkını korumanın bir yolu olarak hukukun tanınması, büyük teorik ve pratik öneme sahiptir. Mahkemede yazarlık, ortak yazarlık haklarına itiraz edildiğinde kullanılır. Ya hakkın mevzuata izin veren özel bir yöntemle (yöntem) tanınması, özel bir basın açıklamasıdır (ihlalle ilgili yayın, ihlalin nerede, ne zaman ve nasıl işlendiğini belirtmelidir).

Hakkın ihlalinden önce var olan durumun düzeltilmesi ve hakkı ihlal eden veya ihlal etme tehdidi oluşturan eylemlerin durdurulması sübjektif telif haklarını korumanın yollarından biridir. Bu koruma yöntemi, olduğu gibi, aynı anda iki eylem sağlar: hakkın restorasyonu ve ihlalin sona erdirilmesi. 

Bu koruma yöntemi, belirli bir gerçeği hesaba katmaz- suçlunun gelir elde etme amacını güttüğü veya gerçekleştirmediği. Pratikte her zaman öznel telif hakkını ihlal eden kişi, gelir elde etme amacı gütmez. Mağdur, failin gelir elde etmeyi amaç edindiğini ispat ederse, kanaatimizce tazminat ödenmesi gibi bir koruma yöntemi gelmeli, aksi takdirde bu ceza uygulanmamalıdır.

Manevi zararın tazmin edilmesi de sübjektif telif haklarını korumanın yollarından biridir. Ancak pratikte manevi zararı kanıtlamak çok zordur. İspat yükü mağdura aittir. 

Sübjektif telif haklarını korumanın teknik bir yolu. Bu yöntem nispeten yenidir. Hukuk literatüründe bu koruma yöntemiyle ilgili bir tartışma vardır, özellikle bazı yazarlar telif hakkı ihlaline yönelik teknik araçların sivil dolaşımdan kaldırılması gerektiğine inanmaktadır. 

Bugün sivil dolaşımdaki hemen hemen tüm teknolojiler, örneğin yasa dışı kopyalama gibi kullanıldıklarında gelecekte telif hakkı ihlali olasılığına sahiptir. 

WIPO Telif Hakkı Sözleşmesinin 11. Maddesi ve Mad. WIPO Performansları ve Fonogramlar Anlaşmasının 18. Dünyadaki sübjektif telif hakkının korunmasına yönelik teknik önlemler çoğunlukla internette kullanılmaktadır. 

İnternet, belirli özelliklerinden dolayı, vicdansız kullanıcıların ihlallerine karşı en hassas olduğu için. Sübjektif telif haklarının korunmasına yönelik teknik önlemler, telif hakkı nesnelerinin yasa dışı kullanımına yönelik her türlü eylemi engellemek için tasarlanmıştır. Fakat teknik

korumalar genellikle pahalıdır ve bu nedenle hak sahiplerimiz tarafından kullanılamaz.

Bu durumda, bize göre, sübjektif telif haklarını korumaya yönelik ekipman ve teknolojilerin ücretsiz kurulumunu sağlayan uzman teknisyenlerden oluşan bir devlet organının yanı sıra kolluk sisteminde bir departman oluşturulması gerekmektedir. Bu tür ihlalleri zamanında önleyebilecek ve dahası adalet önüne çıkarabilecek uzman teknisyenlerden oluşmaktadır. 

Tüm bu önlemler, sübjektif telif haklarını uygun düzeyde ihlallerden koruyacaktır. Bir koruma aracı olarak yüksek teknoloji ve uygulama çağında yaşıyoruz, ancak mevcut mevzuat zamanın gerekliliklerini tam olarak karşılamıyor ve teknik bir koruma yöntemi olan daha etkili bir koruma önleminin kullanılmasını gerektiriyor.

Sübjektif telif haklarını korumanın bilgi yöntemi, sübjektif telif haklarını korumanın yollarından biridir. Bu koruma yöntemi, odaklanması nedeniyle en etkili yöntemlerden biridir- çalışmanın, yazarın veya diğer telif hakkı sahibinin tanımlanması veya çalışmanın orijinalinde (kopyasında) bulunan, çalışmanın kullanım koşulları hakkında bilgi, ekli havadan (kablolu olarak) veya eserlerin halka ulaştırılmasıyla bildirilen kod, sayı vb.

Sübjektif telif haklarını korumaya yönelik modern bilgi yöntemleri üç ana kategoriye ayrılabilir:

  1. Tanımlayıcılar (sayılar ve diğer tanımlayıcılar);
  2. Dijital imzalar (adres tanımlama);
  3. Dijital pullar (filigranlar). 

Dijital Ortamda Telif Haklarını Korumak İçin Başvurulabilecek Yöntemler

Dijital alanda telif haklarını koruyabilmek için hukuki yollara, teknolojik önlemlere ve yeni lisanslama biçimlerine başvurulmaktadır.  Dijital hak yönetimi (DRM) de denilen teknolojik yöntemler aracılığıyla içeriğin tümüne/bir bölümüne zaman ya da devamlılık bakımından erişimin engellenmesi, içeriğin değiştirilmesinin ve kopyalanmasının önlenmesi sağlanır. Dijital ortamda telif haklarını korumak için başvurulan hukuki yollar ise hukuk davaları, ceza davaları ve uyar-kaldır sistemidir.

Hukuk Davaları

Tecavüzün Kaldırılması (Ref’i) Davası: Eser üzerindeki mali veya manevi hakları ihlal edilen eser sahibi ya da bağlantılı hak sahibi, bu dava ile tecavüzün/telif hakkı ihlalinin hukuka aykırı sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep edebilir.  

Tecavüzün Durdurulması (Men’i) Davası: Telif hakkı ihlali tehlikesi ya da gerçekleşmiş bir ihlalin tekrarı veya devamı ihtimali durumunda tecavüzün men’i davası açılır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları: Eser üzerindeki haklarının ihlal edilmesine bağlı olarak zarara uğrayan kişi, bu zararının tazmini için maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Tecavüzün kaldırılması ve durdurulması davalarında ihlalin varlığı yeterli olup kusur aranmazken, maddi ve manevi tazminat davalarında davalının kusurunun bulunması gerekir. Görüleceği üzere telif hakkı ihlalinin internet ortamında meydana gelmesi, buna ilişkin açılacak hukuk davaları bakımından bir farklılık arz etmemektedir.  

Ceza Davaları

FSEK madde 71/1’e göre bir eseri hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, değiştiren, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunur. Maddede ‘her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla’ denildiği için madde kapsamına internet ortamındaki paylaşımlar dahildir ve bu fiiller de FSEK madde 71 kapsamında cezalandırılır.

Uyar Kaldır Sistemi

FSEK ek madde 4’e göre ‘dijital iletim de dahil olmak üzere’ işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla eser sahipleri veya bağlantılı hak sahiplerinin eser üzerindeki haklarının ihlal edilmesi halinde hak sahipleri öncelikle içerik sağlayıcıya başvurur ve üç gün içinde ihlale konu materyalin içerik kapsamından çıkartılmasını ister. İçerik sağlayıcı, internette kullanıcılara sunulan her türlü veri ve bilgiyi üreten gerçek ya da tüzel kişilerdir. Buna rağmen ihlal devam ederse Cumhuriyet savcısına başvurarak üç gün içinde servis sağlayıcının, ihlale devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. Servis sağlayıcıları, kişilere ve şirketlere internet ortamına erişim sağlayan kurumlardır. Daha sonra ihlalin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır.

Ek madde 4’te düzenlenen bu tedbire, Amerikan hukukundaki duruma benzer olarak ‘uyar-kaldır sistemi’ de denilmektedir.

Uluslararası Emsal Kararlar

Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA)’nın çok katı bir şekilde savunduğu “Gömmek İhlaldir (embedding is infringement) ” teorisi Chicago’daki ABD Yedinci Devre Temyiz Mahkemesi (United States Court of AppealsfortheSeventhCircuit) hakimi Richard Posner tarafından reddedilmiştir.

ABD’de yargıya taşınan olayda Flava Works isimli medya üreticisi şirket, videolarının myVidster isimli web sitesi tarafından iframe kodla çekildiğini ve izinsiz olarak dağıtıldığını gerekçe göstererek myVidster’i dava etmiş. Yerel mahkemenin de telif hakkı ihlali olduğu yönünde karar vermesinin ardından olay temyize taşınmıştır. Temyiz mahkemesi yargıcı Posner ise bu durumun telif hakkı ihlali oluşturmadığını belirterek davayı düşürmüştür.

Posner gerekçeli kararında ise şu maddelerin üzerinde durmuştur:

1.Bir ihlal varsa bile ihlali yapan myVidster kullanıcılarıdır. myVidster’ın kullanıcılar ile telif hakkına yol açacak bir ilişkisi yoktur.

2. Nasıl ki bir kişinin bir sinema salonuna bilet almadan kaçak olarak girmesi yanlış bir tutum olmasına rağmen telif hakkı ihlali yaratmıyorsa kullanıcıların embed ile video çekmeleri de benzer bir olay olup telif hakkı ihlali yaratmayacaktır.

3. Flava iddia ettiği gibi bir maddi kayıp yaşamış olsa dahi myVidster’ın şirket olarak bu ihlalde bir sorumluluğu yoktur.

Bu olayda da gördüğümüz üzere içerik barındırıcısı, embed kod ile farklı bir siteden video çekiyor olsa dahi bu videoları doğrudan kendisi eklemediği için sorumlu tutulamıyor. Web sitesi kullanıcıları ise içeriği kaynak siteden doğrudan çektiği için bir değişikliğe sebep olmadan paylaşıldığı durumlarda 5846 Sayılı Kanuna Muhalefetten bahsetmek mümkün değildir.

Bununla beraber, Embed kod ile içerik paylaşmanın 5846 Sayılı Kanuna Muhalefet edip etmediği hususunda da “5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”a bakmak gerekir.

Kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkrası “İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir.” Diyerek sorumluluğu açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu maddeye göre link, embed kodu vd. şekillerde paylaşılan içerikteki hukuka aykırılıktan içerik sağlayıcı sorumlu tutulmayacaktır.

Telif hakkının ihlal edildiğini düşünen kişi böyle bir durumda doğrudan doğruya içeriği sunucunda barındıran kaynak siteye müracaat etmelidir.

Bilal Tanrıverdi’nin tüm Blog yazılarını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Yazarın 10. Sayı’mızda çıkan “Dijital Diplomasi” isimli yazısını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Yazar: Dr. Bilal TANRIVERDİ

 KAYNAKÇA ve OKUMA LİSTESİ

  1. Maleina M.N. Vatandaşların kişisel mülkiyet dışı hakları: kavram, uygulama, koruma. M., 1986.
  2. Bliznets V.A., Leontiev K.B. Telif hakkı ve ilgili haklar alanında devletin rolü. // Rus adaleti, 1999. No. 11. – S.10-19.
  3. Maksimov A.  Kamu malına geçen eserlerin kullanımı. // Fikri mülkiyet, 2007. No. 11. 4-8.
  4. Morgunova E.A. Telif hakkı: çalışma kılavuzu. M.: Norma, 2008.
  5. Yazarlar, yayıncılar, kitapçılar. Uluslararası kanunlar, anlaşmalar, beyanlar. M., 2002.